Statut

STATUT Carving Team Poland

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie "Carving Team Poland" zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej CTP.

§ 3

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wejherowo.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Promowanie szeroko pojętej sztuki kulinarnej a w szczególności sztuki rzeźbienia w warzywach, owocach i produktach spożywczych takich jak m.in.: sery, wędliny, chleb itp.
 • Podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie wszystkich członków stowarzyszenia,
 • Kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków stowarzyszenia,
 • Pomoc charytatywna osobom potrzebującym,
 • Akredytowanie firm szkolących w carving owoców i warzyw w celu należytego prowadzenia szkoleń i form edukacji.
§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności doradczej i promocyjnej,
 • organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursów itp.,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur i in.,
 • opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie różnorodnych projektów,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych,
 • współpracę z organizacjami charytatywnymi,
 • uczestniczenie w konkursach i pokazach carvingowych i kulinarnych,
 • promowanie wartości olimpijskich, z jej naczelną zasadą fair-play oraz wzajemnego poszanowania,
 • utworzenie drużyny reprezentującej stowarzyszenie podczas konkursów międzynarodowych,
 • organizowanie spotkań koleżeńskich.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 • Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statut Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc materialną lub wsparcie merytoryczne w realizacji jego celów statutowych.

 • Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 • Członek wspierający zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§15
 • Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej oraz pisemnej rekomendacji pięciu członków Zarządu.
 • Podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet członków powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata.
 • W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd ma obowiązek poinformować o tym osobę zainteresowaną w terminie 14 dni. Odmowa w formie pisemnej lub elektronicznej powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i trybie odwołania.
 • Osobie, która otrzymała decyzję odmawiającą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się poprzez Zarząd do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 17

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§18

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach okolicznościowych itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 • noszenia odznaki organizacyjnej,
 • zgłaszania wniosków i projektów,
 • zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
§ 19

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
 • przestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 • informowania Zarządu o zmianach swoich danych teleadresowych,
 • przestrzegania wartości olimpijskich, zasad fair-play oraz wzajemnego poszanowania.
§ 20
 • Członek wspierający oraz członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, posiada prawa określone w § 18.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania niniejszego statutu a także uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
 • skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia oraz ze względu na rażący brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę wizerunku Carving Team Poland,
 • pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
 • pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.
 • W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o podjęciu uchwały, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 22
 • Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 • W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 • Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 23
 • Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 • Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie.
 • Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte - po upływie jednej godziny - zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków.
 • W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
  Walne Zebranie Członków
§24
 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (Delegaci).
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, zaproszeni goście.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków (Delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 25
 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 26
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 • Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l. pkt 2 i 3.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i raz na 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m. in.:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 28

Zarząd, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 29
 • W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 6 członków w tym 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
 • Prezes i wiceprezesi Zarządu tworzą Prezydium Zarządu zwane dalej Prezydium.
 • Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
§ 30
 • Do zakresu działania Zarządu należy:
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
 • zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
 • zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
§ 31

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3/7 ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§32

W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 33
 • Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Zarządu,
  2. przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
  3. powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
 • Prezydium składa Zarządowi sprawozdania ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu.
  Komisja Rewizyjna
§ 34

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
 • prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
 • uchwalenie własnego regulaminu działania,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 37
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są
 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • dochody z działalności statutowej,
 • dochody z ofiarności publicznej.
 • Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane na to konto najpóźniej w ciągu 7 dni.
 • W momencie składania deklaracji członkowskiej kandydaci wpłacają opłatę wpisową.
 • Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 39
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
§ 40
 • Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
 • członków Stowarzyszenia i jego organów,
 • pracowników Stowarzyszenia,
 • małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 • osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 • Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 • Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 41
 • Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 • Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 42

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Prezes Stowarzyszenia Carving Team Poland:
Grzegorz Gniech